Marie Havel – Jumanji 1

MARIE HAVEL
Jumanji 1
2016
Graphite sur papier
140 x 101 cm