Marie Havel – Jumanji 2

MARIE HAVEL
Jumanji 2
2016
Graphite sur papier
140 x 101 cm